” ‘इच्छा’ पूर्ति में व्यतीत जीवन ‘परमेश्वर’ से दूर भी ले जा सकता है |”

Swamiji said … " 'Manushya apni nasamjhi mein, apni sansarik 'ichchain', 'ashain' aur 'ummidon' ko poora karna hi apne jivan ka lakshya samajhne ki bhool kar deta hai ! Aur uska zyadatar jivan inn 'ichchaon' ko paane main hi, nikal jaata hai !'All that man needs is a whimsical desire, a fanciful wish and a... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑